Polton Farm

Old Photograph

Cow at Polton Farm

Polton Farm - Cow on the farm

  Reproduced with acknowledgement to Peter Pringle, Bonnyrigg, Midlothian, Scotland
who was born at Polton Farm in 1947

 

Polton Farm

Thank you to Peter Pringle for allowing me to reproduce this photograph.  Peter was born on Polton Farm in 1947.

Here is another photograph taken at Polton Farm, also provided by Peter.

Farm Building at Polton Farm

 

 

 

__________________